zahradní jezírko

Projekt je součástí dlouhodobého řešení využití školní zahrady. Vybudováním jezírka se zahrada obohatila o nový prvek, čímž se zvýšila její biodiverzita.

Projekt reagoval na přání obohatit zahradu o vodní prvek, rozšířit místa pro relaxaci a volnočasové aktivity žáků i veřejnosti. Nápad vzešel z řad členů Ekotýmu, kteří jezírko dlouhodobě propagovali a byl součástí dlouhodobého plánování využití školní zahrady a vize z roku 2014. Následně byl záměr projednán se zástupci obce, pak na pravidelné schůzi  Ekotýmu, s dalšími pedagogy a zástupci SRPŠ.

Po obdržení informace, že projekt byl podpořen, jsme zajistlili potřebný materiál, oslovili partnery ke spolupráci, nakoupili jsme rostliny, pak následovaly výkopové práce. Do výkopových a zakládacích prací jezírka byli zainteresováni žáci 2. stupně, rodiče z řad dobrovolníků, zaměstnanci školy. Byly uskutečněny 2 dobrovolnické brigády,  první 11. 5. 2016, druhá 25. 5. 2016. Další práce už spočívala na žácích a jejich učitelích.

Plánování se zúčastnili žáci Ekotýmu (každá třída v něm má 2 zástupce). Na realizaci se podíleli žáci 2. stupně, především z 8. a 9. třídy v hodinách pracovních činností. Propagační materiály, informační cedule vytvářeli žáci 7. třídy v hodinách envi praktik. Žáci 1. stupně pomáhali s výsadbou rostlin, zpracovávali pracovní listy, vytvořené žáky 8. a 9. tříd. Do plánování i realizace se zapojili  

• Zástupci obce (zapůjčení traktoru, manuální pomoc při výkopových pracích).
• Za rodiče:   A. Kumberová – zajištění příspěvku ze SRPDŠ, Ing. Houdek – zpracování fotodokumentace                       další rodiče – dobrovolnické práce      
•  Partneři :    Viola Zeithamlová – květinářka  – konzultace při výběru rostlin,  Arch. Jana Horová – zahradní architektka (bývalá žákyně školy) – pomoc při realizaci. 

V rámci projektu jsme vytvořili jezírko o velikosti 3,5 m x 2m, hluboké až 1,2m, plochu jezírka jsme propojili se stávajícími částmi zahrady tak, aby vznikl jednotně působící celek. Vysadili jsme 75 ks rostlin, na přání dětí jsme umístili do jezírka 3 rybky a několik plovatek bahenních. K slavnostnímu otevření 24.6.2016 jsme vytvořili pamětní listy pro sponzory a pozvané hosty, pozvánky, pracovní listy pro žáky 1. stupně na téma rybník. Vystoupil taneční soubor Bezinky Country Dance, hudební vystoupení doplnili žáci 1. a 7 třídy hrou na klávesy. Oficiálnímu programu předcházelo plnění úkolů na stanovištích žáky 1. stupně.  

Projekt se promítl do výuky v předmětech: Náš svět – téma: Místo, kde žiju; EPŘ – tvorba pracovních listů, český jazyk – tvorba informačních cedulek; mediální výchova – tvorba článků do novin, výtvarná výchova – tvorba plakátů, obrázků s vodníky; matematika – vyměřování plochy; pracovní činnosti – výkopové práce, výsadba, rostlin, mediální výchova – pozvánky, pamětní listy. Projekt podpořil průřezová témata jako environmentální výchova (rozšíření druhové pestrosti rostlin a živočichů zahrady), výchova demokratického občana (stmelení obce a školy), mediální výchova (propagace projektu), osobnostní a sociální výchova. Žáci byli zapojeni do všech realizačních fází projektu. Projekt pomohl upevnit strategie učení a práce. Žáci svým aktivním zapojením do vytvoření jezírka získali bližší vztah k přírodě, (lepší pochopení přírodních procesů – např. efektivní využití dešťové vody). Projekt přispěl k naplnění kompetencí žáků k učení, komunikativních, pracovních a občanských.  

S odstupem dvou let můžeme zkonstatovat, že jezírko splnilo naše očekávání a funguje – bez chemie, bez filtrace, nastavily se přirozené procesy. Žáci zde mohou pozorovat vztahy mezi všemi částmi ekosystému, jejich vývoj. Jezírko a jeho okolí se stalo příjemným místem v zahradě, jak pro rozmanité živáčky, tak pro návštěvníky. Realizace stála mnoho úsilí, ale výsledek určitě stojí za to. Při plánování je samozřejmě nutné uvažovat o následné péči o vybudovaný prvek a k projektu přikročit jen pokud je toto zajištěno.    

Dana Houdková, ZŠ a MŠ Václava Vaňka, Bezno

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?