ekoškolí témata

Vyberte si, kterému se aktuálně chcete věnovat.

ekoškolí témata

Vyberte si, kterému se aktuálně chcete věnovat.

ekoškolí témata

Vyberte si, kterému se aktuálně chcete věnovat.

ekoškolí témata

Vyberte si, kterému se aktuálně chcete věnovat.

ekoškolí témata

Vyberte si, kterému se aktuálně chcete věnovat.

ekoškolí témata

Vyberte si, kterému se aktuálně chcete věnovat.

ekoškolí témata

Vyberte si, kterému se aktuálně chcete věnovat.

v čem jsou tak super?

  • směrují a vytváří náplň pro činnost v Ekoškole
  • pomáhají žákům porozumět různým stránkám životního prostředí školy a jejího okolí
  • umožňují uskutečňovat změny
  • propojují výukové předměty
  • podporují vás výukovými celky a pracovními listy k 2. kroku: průzkum školy
  • témata se dvěma piktogramy jsou zpracována i pro ekoškolky, ostatní témata mohou ekoškolky využít po vlastní úpravě

klimatické změny - zastřešující téma

V tomto tématu sledujete, jaký dopad má vaše škola na klimatické změny. Hledáte řešení, jak předcházet produkci emisí, a zároveň zavádíte opatření, která zmírňují dopad klimatu na vaši školu i její okolí. V ekotématu Klimatická změna se dotýkáte všech ostatních ekotémat, která jsou vypsaná i níže, protože všechna ovlivňují váš výsledný dopad. Můžete si tedy vybrat, čemu se chcete věnovat přednostně – zda mikroklimatu, vodě, energii, dopravě…


biodiverzita

Zde se zaměřujete na ochranu a zvyšování biodiverzity v okolí vaší školy. Vyrábíte různé prvky, které podporují druhovou rozmanitost, zaměřujete se na sledování invazivních druhů, geneticky modifikovaných organismů nebo zjišťujete rozdíl mezi přírodní a uměle vytvořenou zahradou…

doprava

V ekotématu Doprava podporujete ekologickou dopravu do i ze školy a tím snižujete emise, hlučnost i prašnost. Pořádáte osvětové kampaně za využívání veřejné hromadné dopravy či organizujete cyklistické dny. Sledujete bezpečnost v okolí školy a hledáte možnosti, jak více žákům i zaměstnancům umožnit bezemisní dopravování.

energie

V tomto tématu měříte spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole a zavádíte opatření, která vedou k jejím úsporám. Zaměřujete se na systém větrání, svícení a na nákup i využívání elektrických spotřebičů.

jídlo a svět

V ekotématu Jídlo a svět řešíte, jaký dopad mají různé potraviny na životní prostředí. Zabýváte se jejich původem i plýtváním u vás ve škole. Pěstujete vlastní zeleninu nebo bylinky a seznamujete se s principy férového a udržitelného zemědělství. Toto téma je ideální jako startovní téma pro nové ekotýmy. Má výborně sepsanou metodiku pro ekotýmáky ze základních nebo středních škol, která je ke stažení na webu Ekoškoly.

V rámci projektu Menu pro změnu vznikly pracovní listy a materiály, které jsou zpracovány detailněji a zvlášť pro jednotlivé stupně vzdělávání. Na webu projektu najdete také Dotazník pro rodiče i s metodikou pro jeho zpracování a součástí jsou také Otázky pro školní jídelnu.

odpady

Ekotéma Odpady vás vede k principu, že správný odpad je ten, který nevzniká. A když už vzniká, tak společně řešíte, co vše můžete udělat, aby jen naprosté minimum skončilo ve směsi. Zabýváte se tedy minimalizací odpadu, tříděním, znovu-využíváním, výměnami, opravami věcí atd.

prostředí školy

Prostředí školy vás vede ke zlepšování stavu školy i jejího okolí. A to nejen po ekologické stránce, ale i po stránce estetické, kulturní a sociální. Jednoduše jde o to vytvořit ze školy a jejího okolí místo, kde se cítíte dobře a kde rádi trávíte čas. Řešíte výzdobu interiéru, herní prvky, množství zeleně nebo využívání venkovních pozemků na výuku i volný čas.

šetrný spotřebitel

Šetrný spotřebitel vás vede k udržitelným nákupům. V obchodech hledáte alternativy šetrnější k přírodě a svá zjištění sdílíte doma i s veřejností prostřednictvím osvětových kampaní.

V rámci projektu Odpovědná spotřeba vznikly pracovní listy a materiály, které jsou zpracovány detailněji a zvlášť pro jednotlivé stupně vzdělávání.

voda

V tomto tématu se zaměřujete na úsporu pitné vody a na možnosti, jak využívat vodu dešťovou a šedou (voda, která již jednou byla použita, například při vaření…). Podíváte se také na šetrné úklidové prostředky nebo na výhody či nevýhody balené vody. Své aktivity můžete rozšířit i na čištění vodních toků ve vaší obci nebo v jejím okolí.