jak se posunou děti, učitelé i škola, když projdete Ekoškolou?

Konkrétní dopady záleží na roli v programu, věku a schopnostech.

co o sobě může říct žák, pedagog nebo škola, když zvládne splnit z metodiky programu Ekoškola krok...

1. Ekotým: pracujeme v týmu

žák

 • Věřím v úspěch svých činů.
 • Mám partu lidí, se kterými si rozumím, a se kterými se cítím bezpečně a užitečně.
 • Dokážu pojmenovat, co mi jde a nejde a v čem se mohu zlepšit.

pedagog

 • Přenáším odpovědnost na děti a důvěřuji jim.
 • Rozvíjím pozitivní sebevědomí a sebepojetí dětí.
 • Umím motivovat děti k jejich osobnímu rozvoji.

škola

 • Máme aktivní tým dětí a dospělých, kteří obohacují činnost školy.
 • Rozvíjíme u dětí angažovanost a demokratické hodnoty včetně občanských kompetencí.
 • Posilujeme participaci dětí na rozhodnutích týkajících se provozu školy.

2. Průzkum školy: hledáme silné a slabé stránky

žák

 • Rozvíjím analytické a kritické myšlení, ověřuji si informace.
 • Umím hledat vzájemné souvislosti
  a propojení.
 • Všímám si problémů ve svém okolí a dokážu popsat jejich dlouhodobý negativní dopad.

pedagog

 • Podporuji u dětí objevování, experimentování, kladení otázek a tvořivost.
 • Snadněji vidím souvislosti mezi příčinami a následky.
 • Zvládám analyzovat a porovnávat data a dokážu v tomto směru rozvíjet i děti.

škola

 • Podporujeme rozvoj kritického myšlení a analytických schopností.
 • Zjistili jsme silné a slabé stránky ekoprovozu školy
  i možné finanční úspory.
 • Zavádíme vzdělávací metody, které vedou k získávání, ověřování a zpracování informací.

3. Plán činností: navrhujeme a realizujeme změny

žák

 • Navrhuji řešení, jak dosáhnout cíle.
 • Umím převzít zodpovědnost za přijatý úkol a dokončit ho.
 • Rozhoduji se na základě dat a ověřených informací.

pedagog

 • Vedu děti od příčin k následkům a ukazuji jim jednotlivé souvislosti.
 • Učím děti tvořit hypotézy a také je zdůvodnit.
 • Plánuji s dětmi smysluplné cíle a úkoly vedoucí k jejich dosažení.

škola

 • Podporujeme projektovou výuku.
 • Snižujeme náš dopad na klimatické změny.
 • Zlepšujeme provoz školy.

4. Sledování a vyhodnocování: ověřujeme, zda se plán podařil

žák

 • Umím obhájit svůj názor, případně ho změnit na základě argumentů.
 • Dokážu reagovat na změny a samostatně rozhodovat o dalším postupu.
 • Vidím, čeho jsem dosáhl, a motivuje mě to zapojovat se do dalších úkolů.

pedagog

 • Vytvářím dětem prostor k samostatnému hodnocení výsledků jejich práce i sebehodnocení procesů a postupů, jimiž při jejich dosažení prošly. 
 • Umím pracovat s kritérii úspěchu a umožňuji dětem se na tom spolupodílet.
 • Rozumím, že učení probíhá i formou chyb a jejich náprav.

škola

 • Rozvíjíme formativní hodnocení.
 • Učíme děti sebehodnocení a vyhodnocování kvality jejich činnosti.
 • Dáváme příležitost dětem a zaměstnancům zažít úspěch.

5. Ekoškola ve výuce: učíme se a hledáme souvislosti

žák

 • To, co znám, umím a jak přemýšlím, si osvojuji prostřednictvím smysluplných činností.
 • Učím se v souvislostech.
 • Jsem citlivější k přírodě i světu kolem sebe.

pedagog

 • Získávám nové znalosti a dovednosti v environmentálním a klimatickém vzdělávání.
 • Vytvářím situace, v nichž děti aplikují to, co se samy naučily ve škole, v každodenním životě a reálných situacích.
 • Dokážu do vzdělávání začleňovat obsahy a témata, která korespondují se zkušenostmi dětí z jejich života.

škola

 • Vytváříme prostředí, kde se získané znalosti prakticky propojují s reálným životem/zkušenostmi.
 • Naplňujeme požadavky RVP v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
 • Rozvíjíme pedagogy prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků.

6. Spolupráce a informování: jsme v tom spolu

žák

 • Dokážu vytáhnout podstatné informace a prezentovat je ostatním.
 • Spolupracuji a komunikuji s dětmi i dospělými jako jejich partner.
 • Navrhuji a spoluorganizuji malé i větší akce.

pedagog

 • Zvyšuji celkovou kvalitu výuky i svoji profesionalitu skrze týmovou práci, spolupráci s kolegy a dalšími osobami.
 • Obohacuji vlastní vzdělání i vzdělávání dětí díky kontaktům a přátelským vztahům s lidmi, organizacemi a institucemi, od kterých získávám odbornou i materiální podporu.
 • Prezentuji svoji práci i celou školu, což zprostředkovaně vede ke zvýšení mé prestiže.

škola

 • Podporujeme motivaci učitelů a zaměstnanců při zlepšování kvality jejich práce.
 • Podporujeme participaci dětí i učitelů na chodu školy.
 • Prohlubujeme spolupráci s komunitou v okolí školy a podporovateli.

7. Ekokodex: známe své hodnoty

žák

 • Uvědomuji si, co je pro mě vnitřně důležité a jaké mám hodnoty.
 • Spoluvytvářím a respektuji pravidla a dohody.
 • Chci pracovat na tom, abych byl lepším člověkem.

pedagog

 • Buduji prostředí, kde se každé dítě cítí být součástí třídního/školního společenství.
 • Spolupracuji s dětmi i kolegy na základě společných hodnot.
 • Vytvářím prostředí vystavěné na demokratických hodnotách.

škola

 • Rozvíjíme kulturu školy a posilujeme demokratické hodnoty.
 • Zvyšujeme vnitřní motivaci dětí a zaměstnanců konat dobro.
 • Získáme výchovný nástroj, který pomáhá nastavovat hranice, pravidla chování a jednání jednotlivců i skupin.