GEP

Náš závazek k Partnerství pro zelenější vzdělávání.

co je to ten GEP?

Greening Education Partnership, přeloženo jako Partnerství pro zelenější vzdělávání (dále jen GEP), je globální iniciativa, která využívá celosystémový přístup k podpoře zemí při řešení klimatické krize prostřednictvím využití zásadní role vzdělávání. Jako platforma pro spolupráci vlád a dalších zúčastněných stran, včetně mezivládních organizací, občanské společnosti, mládeže, akademické obce a soukromého sektoru, má GEP za cíl přinést silná, koordinovaná a komplexní opatření, která připraví každého žáka na získání znalostí, dovedností, hodnot a postojů k řešení změny klimatu a k podpoře udržitelného rozvoje.

GEPu je dosahováno prostřednictvním 4 pilířů. Mezinárodní program Ekoškola naplňuje dosahování každého z těchto pilířů.

1. pilíř: Ekologizace škol

Vize

Od raného dětství až po vzdělávání dospělých usilovat o to, aby všechny školy získaly akreditaci ekologické školy.

Cíl

Všechny země přijmou systém akreditace ekologických škol, přičemž alespoň 50 % škol bude mít ekologickou akreditaci a bude fungovat udržitelným způsobem.

Jak Ekoškola přispívá k ekologizaci škol?

Ekoškola jako největší a nejzavedenější síť škol, které aktivně integrují Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (jeden z Cílů udržitelného rozvoje OSN), poskytuje strukturovaný a uznávaný rámec, který pomáhá zajistit, aby tohoto cíle bylo dosaženo nejen kvantitativně, ale i kvalitativně.

Osvědčená ekoškolí Metodika 7 kroků byla zavedena již v 95 zemích. Umožní vaší škole začlenit do systému nejvyšší standardy ekologické školy, a tím splnit kritéria GEP a získat akreditaci od oficiálního partnera GEP.

Ekoškola v Česku se navíc zapojuje do řady projektů pro školy nebo tvoří vlastní, například Otoč knihu.

2. pilíř: Ekologizace učebních osnov

Vize

Přijmout přístup celoživotního učení, který integruje vzdělávání o klimatu do školních osnov, technického a odborného vzdělávání a přípravy, rozvoje dovedností na pracovišti, výukových materiálů, pedagogiky a hodnocení.

Cíl

Počet zemí, které zahrnují klimatickou výchovu do školních osnov na předškolní, základní a střední úrovni, se ze současných 45 % alespoň zdvojnásobí.

Jak Ekoškola přispívá k ekologizaci učebních osnov?

Třicet let mezinárodní program Ekoškola spolupracuje s národními partnery na integraci vzdělávání v oblasti výchovy k udržitelnému rozvoji a změny klimatu do mnoha tisíců školek, škol a vysokých škol zdola nahoru. Ekoškolí Metodika 7 roků vede k "přístupu celé instituce", v němž školy identifikují své nejpalčivější environmentální problémy, reorientují vzdělávací osnovy a společně vytvářejí řešení, jak je řešit. Výsledkem je smysluplná výuka založená na projektovém a místně zakotveném učení, díky níž mohou studenti pochopit, jednat a bezprostředně ovlivnit zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí.

Ekoškola v rámci 2. pilíře GEP podporuje své členy v jejich úsilí o prosazování zájmů na národní úrovni. Budeme naše členy podporovat, aby se s ministerstvy a národními partnery podělili o své odborné znalosti v oblasti učebních osnov a pedagogiky pro environmentální vzdělávání, a prokázali tak kvalitní přístup k ekologickým učebním osnovám ve svém národním kontextu.

3. pilíř: Ekologizace vzdělávání učitelů a kapacit vzdělávacích systémů

Vize

Podporovat učitele a tvůrce politik začleněním klimatické výchovy do pregraduální a další odborné přípravy učitelů, budováním kapacit vedoucích pracovníků škol a klíčových zúčastněných stran ve vzdělávání.

Cíl

Všichni vedoucí pracovníci škol a alespoň jeden učitel na každé škole budou proškoleni v tom, jak začlenit klimatickou výchovu do výuky a učení na celé škole.

Jak Ekoškola přispívá k ekologizaci vzdělávání učitelů a kapacit vzdělávacích systémů?

V roce 2021 nadace FEE (mezinárodní koordinátor Ekoškoly) spustila online vzdělávací portál, které podporují profesní rozvoj a budování kapacit našich členů a jejich sítí v oblasti přístupů a strategií vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a změny klimatu. Pro učitele jsou k dispozici kurzy "Vzdělávání o změně klimatu - od znalostí k činům", "7 kroků Ekoškoly - osvědčená praxe projektového vyučování" a "Učení a vyučování o cílech udržitelného rozvoje", které jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, španělštině, italštině a norštině. Od našeho spuštění tyto kurzy absolvovaly tisíce učitelů, což představuje hodiny školení učitelů v rámci Vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Vytvořte si účet na www.feeacademy.global a zúčastněte se!

V rámci 3. pilíře GEP bude FEE pokračovat v rozšiřování naší nabídky školení pro učitele, která bude přeložena do více jazyků, aby se dostala k většímu počtu učitelů po celém světě. Cílem je také rozvíjet program EcoCampus (Ekoškola pro vysoké školy) s materiály zaměřenými speciálně na podporu vzdělávacích kapacit v rámci Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a změny klimatu na pedagogických školách.

Ekoškola v Česku dále vzdělává učitele prosřednictvím seminářů, webinářů, metodikpříkladů dobré praxe.

4. pilíř: Ekologizace veřejnosti

Vize

Zapojit celou komunitu začleněním vzdělávání o klimatu do celoživotního učení, zejména prostřednictvím komunitních vzdělávacích center a vzdělávacích měst.

Cíl

Všechny země budou schopny uvést alespoň 3 různé způsoby, jakými jsou dospělým mimo formální vzdělávací systém zpřístupňovány vzdělávací příležitosti k rozvoji dovedností, postojů a činností, které podpoří odolnost komunity vůči změně klimatu.

Jak Ekoškola přispívá k ekologizaci veřejnosti?

Mladí lidé zapojení do programu Mladí reportéři pro životní prostředí zvyšují povědomí o místních environmentálních problémech prostřednictvím výzkumu a reportáží v různých médiích, včetně článků, videí a fotografií.

Tím, že Mladí reportéři zvyšují povědomí o environmentálních problémech ve svých komunitách, hrají důležitou roli při inspirování své komunity, aby podnikla kroky k řešení změny klimatu, a tím podporují odolnost komunity.

Ekoškola v Česku se navíc zapojuje do řady projektů nebo tvoří vlastní, například každoročně pořádá Kampaň obyčejného hrdinství nebo konference Změňme klima pro všechny od 12 let.