park Sira Nicholase Wintona v KunžakuŽáci Základní školy Sira Nicholase Wintona v Kunžaku vysazují dřeviny na bývalé skládce suti v obci. Vzniká park S. N. Wintona s velkým počtem plodících dřevin pro veřejnost, živočichy i výuku.
Naše škola nese od roku 2008 jméno Sira Nicholase Wintona, který osobně v témže roce školu navštívil. Součástí školy je přírodní učebna sousedící s bývalou skládkou suti. Žáci druhého stupně po domluvě s vlastníkem plochy – Obcí Kunžak (členem našeho Ekotýmu je i místostarosta) – vysazují postupně již několikátý rok ovocné stromy a keře tak, aby vznikl na neúrodném, slunci vystaveném a nevyužívaném svahu „Park Sira Nicholase Wintona“. Každá třída má na starosti svůj díl práce – ti nejstarší kopali jámy pro vzrostlé stromy (na skládce to mnohdy byla práce úmorná), mladší děti přinesly z místní pily kůly ke stromům (škola je získala jako sponzorský dar), míchali kompost se zeminou, nakládali a vozili substrát k rostlinám, společně vysazovali, zalévali, upravovali okolí výsadby zakůrováním. S panem školníkem se naučili vytvořit ochranu proti okusu zvěří. V průběhu roku všichni odplevelují okolí dřevin, ve spolupráci se zahradníkem provádí střih nežádoucích větví, zalévají vodou, kterou zachycujeme ze střechy zahradního domku. Máme radost, že již třetím rokem po výsadbě dřeviny nejen dobře rostou, ale některé i kvetou a vytvořily první plody (šípky, kdoule, bezinky), mnohé už děti i ochutnaly – černý bez, rakytník.
V současnosti vysadily děti v několika jarních a podzimních etapách přes 30 stromů a 15 keřů. Rostoucí dřeviny se staly domovem mnoha druhů hmyzu, navštěvují je ptáci, ale i savci – krtek, hlodavci, srny.
Žáci 6. třídy prováděli anketu mezi veřejností, zda vědí o vznikajícím parku a následně děti předávaly tuto informaci těm, kteří vznikající odpočinkové místo ještě nezaznamenali.
Hlavní výsadba stromů, které budou lemovat cestu symbolicky ztvárňující koleje (zachráněné děti S.N. Wintonem odjely do Anglie vlakem) je již hotová, nyní postupně vysazujeme keře, které budou celý park lemovat. Část rostlinného materiálu získala škola z grantu, část díky Nadaci Partnerství, část keřů si v přírodní zahradě děti množí výsevem a řízkováním samy. Realizaci velkých technických prvků zajistí Obec (cesty, lavičky, brána) , žáci vytvoří ve školní dílně tabulky s popisy dřevin.
Neustále sledujeme zdravotní stav rostlin, pečujeme o ně, žáci se učí jednotlivé dřeviny poznávat (včetně jejich změn v průběhu roku), zaznamenávají výskyt živočichů. V loňském roce zhotovili žáci 8. třídy výstavu fotografií bezobratlých živočichů vyskytujících se v okolí školy, každý rok žáci 7. třídy vytváří herbář listů a plodů dřevin a vystavují jej ve škole.
V budoucím parku se již konala vzpomínková akce školy k nedožitým narozeninám S. N. Wintona, na Den stromů v roce 2023, kdy proběhla další část výsadby, navštívila naši školu i redaktorka z Českého rozhlasu a natočila s dětmi reportáž o jejich práci.
K realizaci tvorby parku využíváme předmět s názvem Biologický seminář a Pracovní výchovu. Do parku si mohou chodit hrát děti z družiny, místní mateřské školy, ale samozřejmě jej využívá i veřejnost.V realizaci analýzy biodiverzity přírodní zahrady a okolních ploch žáci vyhodnocovali rozdíl mezi početností a druhovým bohatstvím organismů na místech s dřevinami a zatravněnou plochou. Zároveň se věnovali v tématu Prostředí nezajímavé a nevyužívané ploše v sousedství přírodní učebny. Do Plánu akcí Ekotým zařadil postupné kroky k realizaci budoucího Parku S. N. Wintona – prostudování návrhu zahradního architekta, vyhledávání vhodných dřevin, stanovení finanční náročnosti, komunikace s místostarostou Kunžaku, vedením školy (zajištění kompostu, kůry, komunikace s pracovníky Nadace), pracovníky na pile. S ohledem na finance byly vždy stanoveny termíny výsadeb. Žáci sami pořizovali fotodokumentaci v průběhu přípravy i výsadby. Ekotým vytvořil vždy nástěnku informující o probíhajících pracích, informace jsme předali i do místního „Kunžackého zpravodaje“, uveřejnili na webu školy. Každoročně je další etapa výsadby Parku zařazována do Plánu činností. Zároveň žáci monitorují a vyhodnocují stav rostlin a organismů na ně navázaných. O všem vedou záznamy ve formě fotografií, herbářů, zrealizovali anketu mezi veřejností.

Mgr. Lucie Zavoralová,

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?