Zahradní jezírko

Projekt je součástí dlouhodobého řešení využití školní zahrady. Vybudováním jezírka se zahrada obohatila o vodní prvek, tím se zvýšila její biodiverzita.

Zahradní jezírko

Projekt reagoval na přání obohatit zahradu o vodní prvek, rozšířit místa pro relaxaci a volnočasové aktivity žáků i veřejnosti. Nápad vzešel z řad členů Ekotýmu, kteří jezírko dlouhodobě propagovali a byl součástí dlouhodobého plánování využití školní zahrady a vize z roku 2014. Následně byl záměr projednán se zástupci obce, pak na pravidelné schůzi  Ekotýmu, s dalšími pedagogy a zástupci SRPŠ.

Po obdržení informace, že projekt byl podpořen, jsme zajistlili potřebný materiál, oslovili partnery ke spolupráci, nakoupili jsme rostliny, pak následovaly výkopové práce. Do výkopových a zakládacích prací jezírka byli zainteresováni žáci 2. stupně, rodiče z řad dobrovolníků, zaměstnanci školy. Byly uskutečněny 2 dobrovolnické brigády,  první 11. 5. 2016, druhá 25. 5. 2016. Další práce už spočívala na žácích a jejich učitelích.

Plánování se zúčastnili žáci Ekotýmu (každá třída v něm má 2 zástupce). Na realizaci se podíleli žáci 2. stupně, především z 8. a 9. třídy v hodinách pracovních činností. Propagační materiály, informační cedule vytvářeli žáci 7. třídy v hodinách envi praktik. Žáci 1. stupně pomáhali s výsadbou rostlin, zpracovávali pracovní listy, vytvořené žáky 8. a 9. tříd. Do plánování i realizace se zapojili  

• Zástupci obce (zapůjčení traktoru, manuální pomoc při výkopových pracích).
• Za rodiče:   A. Kumberová – zajištění příspěvku ze SRPDŠ, Ing. Houdek – zpracování fotodokumentace                       další rodiče – dobrovolnické práce      
•  Partneři :    Viola Zeithamlová - květinářka  - konzultace při výběru rostlin,  Arch. Jana Horová - zahradní architektka (bývalá žákyně školy) - pomoc při realizaci. 

V rámci projektu jsme vytvořili jezírko o velikosti 3,5 m x 2m, hluboké až 1,2m, plochu jezírka jsme propojili se stávajícími částmi zahrady tak, aby vznikl jednotně působící celek. Vysadili jsme 75 ks rostlin, na přání dětí jsme umístili do jezírka 3 rybky a několik plovatek bahenních. K slavnostnímu otevření 24.6.2016 jsme vytvořili pamětní listy pro sponzory a pozvané hosty, pozvánky, pracovní listy pro žáky 1. stupně na téma rybník. Vystoupil taneční soubor Bezinky Country Dance, hudební vystoupení doplnili žáci 1. a 7 třídy hrou na klávesy. Oficiálnímu programu předcházelo plnění úkolů na stanovištích žáky 1. stupně.  

Projekt se promítl do výuky v předmětech: Náš svět - téma: Místo, kde žiju; EPŘ – tvorba pracovních listů, český jazyk - tvorba informačních cedulek; mediální výchova - tvorba článků do novin, výtvarná výchova - tvorba plakátů, obrázků s vodníky; matematika - vyměřování plochy; pracovní činnosti - výkopové práce, výsadba, rostlin, mediální výchova – pozvánky, pamětní listy. Projekt podpořil průřezová témata jako environmentální výchova (rozšíření druhové pestrosti rostlin a živočichů zahrady), výchova demokratického občana (stmelení obce a školy), mediální výchova (propagace projektu), osobnostní a sociální výchova. Žáci byli zapojeni do všech realizačních fází projektu. Projekt pomohl upevnit strategie učení a práce. Žáci svým aktivním zapojením do vytvoření jezírka získali bližší vztah k přírodě, (lepší pochopení přírodních procesů - např. efektivní využití dešťové vody). Projekt přispěl k naplnění kompetencí žáků k učení, komunikativních, pracovních a občanských.  

S odstupem dvou let můžeme zkonstatovat, že jezírko splnilo naše očekávání a funguje – bez chemie, bez filtrace, nastavily se přirozené procesy. Žáci zde mohou pozorovat vztahy mezi všemi částmi ekosystému, jejich vývoj. Jezírko a jeho okolí se stalo příjemným místem v zahradě, jak pro rozmanité živáčky, tak pro návštěvníky. Realizace stála mnoho úsilí, ale výsledek určitě stojí za to. Při plánování je samozřejmě nutné uvažovat o následné péči o vybudovaný prvek a k projektu přikročit jen pokud je toto zajištěno.    

autor:  Dana Houdková

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Škola: ZŠ a MŠ Václava Vaňka, Bezno
Téma: Prostředí školy
Krok: Plán činností

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se