Vím, co dýchám

Větráme krátce, ale intenzivně - co to znamená? Jak je to správně? V rámci badatelského vyučování jsme si díky grantu MSK pořídili přístroje na měření kvality ovzduší (prach, CO2).

Vím, co dýchám

Náš školní projekt Vím, co dýchám, podporuje žáky v badatelské činnosti. Vede je k pochopení a vlastnímu přijetí myšlenky, že znečištění vzduchu oxidem uhličitým a prachovými částicemi negativně působí nejen na jejich zdraví, ale i na globální oteplování celé planety.

Stěžejním úkolem bylo pořízení měřících čidel. V červnu 2018 jsme oslovili firmu Connexia Electric z Dětmarovic s objednávkou měřících přístrojů EdLab pro environmentální výchovu. Sada měřících přístrojů i se softwarem nám byla osobně dodána v září 2018. Byli jsme proškoleni pro práci s jednotlivými čidly: čidlo znečištění ovzduší prachovými částicemi, čidlo CO2 ve vzduchu, čidlo rozpuštěného kyslíku ve vodě, čidlo kyselosti, čidlo pH, čidlo UVA záření a dvě teplotní čidla.

S  technikou pracujeme formou badatelského vyučování v přírodovědných předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Chemie, Matematika, Informatika, Fyzika, Zeměpis a Výchova ke zdraví. Se členy Ekotýmu provádíme pravidelně měření kvality ovzduší v jednotlivých třídách. Žáci 1. stupně pracují s čidly pro kvalitu ovzduší a s teplotními čidly. Se získanými hodnotami pracují v Matematice, Přírodovědě a Vlastivědě. Žáci 2. stupně měří kvalitu ovzduší. Vyzkoušeli si také práci s UVA čidlem (kontrola UVA filtrů ve slunečních i dioptrických brýlích, UVA záření na přímém slunci, ve stínu). Žáci sestavili informační letáčky o hodnotách měřených látek a pracovní listy k bádání. Data následně statisticky vyhodnocujeme, zpracováváme grafy.

Díky měření se nám podařilo optimalizovat větrání ve třídách. Prokázali jsme si se žáky nutnost přísunu čerstvého vzduchu otevřením oken i přes to, že máme k dispozici ve všech třídách čističky vzduchu.  

Na začátku topné sezony 2018/19 jsme nabídli měření kvality ovzduší dalším institucím. Nyní navštěvujeme mateřské školky . Pedagogům jsme předali informační leták, který sestavili žáci a vyplněný pracovní list s naměřenými hodnotami v jejich třídách. Žáci dětem povykládali o nutnosti čerstvého vzduchu pro naše zdraví, předvedli jednotlivá měření (růst / pokles grafu). Děti si sami mohly vyzkoušet reakci čidel na prach, výdech. Také dětem půjčujeme teplotní čidlo. Vedení mateřských školek projevilo zájem o další průběžná měření.

Projekt Vím, co dýchám je ze strany žáků velmi kladně hodnocen. Práce s čidly je baví, badatelské vyučování touto formou je pro ně atraktivní. Mají možnost předávat výsledky své práce dospělým osobám. Diskutují s nimi. Také předávání informací mladším dětem je naplňuje. Z dotazníků, které byly vytvořeny žáky pro učitele i zaměstnance jiných institucí, vyplynulo, že se jedná o velmi aktuální téma, které je osobně vnímáno jako velmi důležité. Všechny dotazované osoby pozitivně hodnotily možnost změření kvality ovzduší.

V dlouhodobém výhledu navštívíme další instituce a budeme nadále zaznamenávat informace o kvalitě ovzduší a zjišťovat, zda dochází ke zlepšení ovzduší v našem regionu. Čidla využíváme pro zkvalitnění školního prostředí. U dětí podporujeme badatelské vyučování. Jde o dlouhodobý projekt, který bude probíhat po celou dobu životnosti měřícího zařízení.

autor: Jana Dvořáková

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Škola: ZŠ Ostrava, Gajdošova
Téma: Prostředí školy
Krok: EV ve výuce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se