Litter Less v 7 krocích

Celoroční třídění odpadů ve škole, v rodinách žáků, vyučujících a zaměstnanců školy, minimalizace odpadu, práce Ekotýmu školy, informace o projektu mezinárodní odpadové kampaně „Litter Less“.

Litter Less v 7 krocích

Školní Ekotým měl v průběhu kampaně nezastupitelnou roli. „Slavnostní“ zahájení kampaně o odpadech „The Litter Less Campaign...“ proběhlo na naší škole ZŠ a MŠ Prameny v Karviné v pátek dne 7. 11. 2014, kdy na schůzce Ekotýmu školy se žáci zabývali projektem Kampaně Litter Less a jednotliví členové našich „minitýmů“ pak po ročnících seznámili s kampaní i své spolužáky ve třídách (předali jim informace o nutnosti minimalizovat a třídit odpad na celém světě a začít u sebe a doma…) a také prakticky „uklízeli“ odpad ve škole a představili naši „sběrovou četu“ a „sběrovou šatnu“. Po celý školní rok pak třídili donesený odpad (žáky i jejich rodiči a prarodiči) ve sběrové šatně. Pan školník zajišťoval odvoz za pomocí Technických služeb města Karviná).

Nejvíce se ale členové Ekotýmu ptali a pak i těšili na přípravu a realizaci Dne D = Dne činu (sami chtěli navázat na předloňský Den D). V rámci schůzek školního Ekotýmu pak navíc sami přispívali dalšími náměty a nápady na realizaci a v rámci výuky např. Vv vytvářeli propagační plakáty. Přinášeli nápady na osvětu a různé úkoly z oblasti problematiky odpadů, vody, životního prostředí, přírodovědy i správného chování se v přírodě, připravovali materiály např. na kontejnery na odpady: papír, plasty, sklo, bioodpad…. Už od poloviny školního roku se těšili na to, že jako starší kamarádi a členové našeho školního Ekotýmu budou na stanovištích provádět osvětu pro své mladší kamarády – děti z Mateřské školy a I. stupně naší ZŠ a navíc na každém stanovišti si budou předávat zkušenosti v učení a osvětě, protože zde „pracovala“ vždy dvojice ve složení člen Ekotýmu z II. stupně a člena Ekotýmu z I. stupně a ten „okoukával“ systém práce od staršího spolužáka pro další léta.

Členové Ekotýmu školy prováděli v rámci 7 kroků mezinárodního programu EKOŠKOLA znovu „Analýzu“ stavu školy v oblastech: odpady, energie, voda, prostředí školy. Znovu využili materiálů z TEREZY k Analýze a na základě „svých“ nových analýz a zjištění vytvořili SWOT analýzu školy ve všech 4 oblastech. Jednou z oblastí zjišťování stavu školy byly ODPADY i v rámci Kampaně Litter Less. Analýza odpadů byla prováděná v rámci schůzek Ekotýmu vícekrát a nakonec byla vytvořena i SWOT analýza na téma Odpady. Žáci zjistili, že naší silnou stránkou je dlouhodobý sběr a separace odpadu (starý papír, PET láhve a víčka od PET lahví), ale mezery máme ještě například ve sběru elektroodpadu a že ne každý žák naší školy hází odpad do správných košů.

Členové našeho „Ekotýmu“ se znovu zapojili i do dalšího kroku Ekoškoly, kterým je Plán činností. Zároveň zpracovali plán i v rámci odpadové Kampaně Litter Less. Plán vychází z předchozí Analýzy i SWOT analýzy. Zjištění, názory, myšlenky, náměty našich „Ekotýmáků“ pečlivě na společný „flip“ zaznamenávala děvčata Zuzana K. a Míša H. z IX. B a ostatní členové Ekotýmu jako vždy „radili". Menší žáci se pokoušeli vytvořit Plán školy vlastní a práci starších kamarádů „okoukávali“.

Plán práce ODPADY (Kampaň Litter Less)

1. Celoroční třídění odpadů ve škole, v rodinách žáků, vyučujících a zaměstnanců školy, minimalizace odpadu, práce Ekotýmu školy, informace o projektu mezinárodní odpadové kampaně „Litter Less“.

2. Zahájení projektu o odpadech (Kampaň Litter Less) – 7. 11. 2014.

3. Analýza odpadů ve škole, SWOT analýza, propagace projektu na stránkách školy.

4. Třídění plastů, papíru, kartónu, víčka PET lahví, použité baterie, drobný elektroodpad, sklo (v rámci projektů města Karviná, Recyklohraní i pro charitu), celoroční minimalizace odpadů, "šmíráky" a jejich využití, oboustranné kopírování, používání recyklovaného papíru, projekt "Věnuj mobil".

5. V rámci spolupráce Ekoškol osvětová činnost studentů Albrechtovy SŠ Český Těšín pro žáky I. i II. stupně pod názvem "Problematika likvidace odpadů", vzájemná spolupráce Ekotýmů obou škol, výměna zkušeností.

6. Projekt ke Dni Země (výrobky z odpadového materiálu - I. i II. stupeň), projekt "Den Země v předmětech" – informace o odpadech a nakládání s nimi v rámci všech vyučovacích předmětů.

7. Den D - akce pod názvem „Od pramene ku prameni" aneb „Učíme separovat odpady mladší spolužáky“

Monitorování – kontrolovali a hodnotili jste plnění úkolů v průběhu kampaně? Jak? Dařilo se vám plnit úkoly? S čím byl problém a jak jste ho řešili?

Členové našeho „Ekotýmu“ se znovu zapojili i do dalšího kroku Ekoškoly, kterým je Monitorování. Např. celý školní rok pečlivě zapisovali údaje a vedli si tzv. „Sběrový deník“ – nyní na konci školního roku k 15. 6. 2015 byly zjištěno, že žáci naší školy a jejich rodiče a prarodiče se přičinili o opravdu skvělé výsledky. Bylo vytříděno téměř 1210 kg starého papíru, 2 500 PET lahví a úctyhodných 49 985 ks víček od PET lahví. V rámci Monitorování jsme splnili i spolupráci Ekoškol, protože členové Ekotýmu se účastnili stáže na Ekofestivalu a workshopech Ekofilmu na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně (což připravil pro nás Ekotým tamních studentů). V rámci Dne Země byly vytvářeny ve třídách výrobky z odpadového materiálu a některé byly použity na celoměstské akci ke Dni Země. Nejdůležitější den v kampani Litter Less (Den činu) byl zhodnocen jako velmi úspěšný /viz stránky školy/.

V rámci výuky byli žáci na ZŠ (nejen členové Ekotýmu) seznamováni s problematikou odpadů a jejich minimalizace v průběhu celého školního roku – např. ve Vv vytvářeli propagační plakáty k odpadům, ke Dni D, ke Dni životního prostředí…, využívali odpadový materiál (plasty, papír…) pro nejrůznější výrobky. V rámci CH, Př byli seznamováni s problematikou odpadů a nakládáním s nimi, s problematikou vzniku a vytváření odpadů a snahou o snižování odpadů, v rámci Vo a Z byli seznámeni s možnostmi separace odpadů i v rámci města Karviná, s recyklací – např. i v rámci různých týdenních či denních školních projektů – např. ke Dni Země…

Žáci I. i II. stupně naši ZŠ, jejich rodiče a veřejnosti i děti z MŠ byly informovány o projektu mezinárodní Kampaně Litter Less prostřednictvím svých zástupců (členů Ekotýmu) po jednotlivých schůzkách, prostřednictvím nástěnky Ekotýmu v přízemí školy a na webových stránkách školy www.zs-prameny.cz a také prostřednictvím Sdružení aktivních rodičů (SAR), kteří jako sdružení pracují na naší škole a dokonce věnovali pamlsky dětem na Den činu.

V pátek dne 5. 6. 2015 se konal na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné projektový den – Den „D“ aneb „Den činu“ jednak u příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí a jednak v rámci Mezinárodní Kampaně o odpadech Litter Less. Projekt byl zaměřen na snižování množství odpadů a osvětovou činnost pro žáky I. stupně naší ZŠ a děti naší MŠ. Protože v názvu naší školy jsou „Prameny“, zaměřili jsme i na naše nejznámější vodní toky. Osvětová činnost byla spojená se zvyšováním ekologického povědomí a separací odpadů jak ve městě, tak i v domácnostech. Velká akce se konala v areálu školy v prostorách Venkovní přírodní učebny, kde bylo 12 stanovišť (symbol počtu měsíců v roce). Jednotlivá stanoviště byla označena podle nejznámějších řek (od řek v našem regionu: Olše, Mlýnka, Petrůvka, Lučina, Odra … až přes řeky Moravu, Dyji… po Labe a Vltavu). Žáci I. stupně a děti z MŠ pak „putovali“ od pramene ku prameni jednotlivých řek a plnili zde různé úkoly z oblasti problematiky odpadů, ekologie i přírodovědy. Na stanovištích byli starší žáci (členové školního Ekotýmu), kteří pomáhali provádět osvětu pro mladší kamarády a například je učili, jak správně třídit odpad, co patří do kterého odpadkového koše nebo kontejneru, co patří například do sběrného dvora, jak se chovat ohleduplně k životnímu prostředí a v přírodě vůbec. Do příprav Dne „D“ se kromě Ekotýmu školy s p. Mgr. Šebestíkovou, zapojila i paní učitelka Mgr. Junová a paní zástupkyně Mgr. Macošková. Starší žáci ochotně vytvářeli plakáty s EKOtématikou, pomáhali i žáci dalších tříd. K odměnám pro žáky přispělo i Sdružení aktivních rodičů (SAR). Odměnou může být všem nadšení, radost a spokojenost našich žáků. Děti (žáci I. stupně i děti z MŠ) byly obohaceny o vědomosti, jak správně nakládat s odpady, jak se chovat přírodě (i u pramenů řek), které řeky máme v regionu i dále, kde pramení – učily se jinou formou, formou projektu na stanovištích. (jejich odpovědi na anketní otázky jsou i reportáži TV). Členové Ekotýmu, kteří „učili“ své mladší spolužáky, naopak získali zkušenosti s prací a předáváním informací mladším spolužákům, měli podle nich „dobrý pocit“ z odvedené práce, i pocit důležitosti a všichni dohromady pak i pocit výjimečnosti a výjimečného dne. Akce je také propagována na webových stránkách školy www.zs-prameny.cz , byly zaslány články do regionálního tisku a Tomáš J. (člen Ekotýmu z 8. roč.) natočil o akci krátký film a je možné ho zhlédnout na stránkách školy nebo na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=Vm8FKxqxUW4&feature=youtu.be

Litter less Zobrazit web
Škola: ZŠ a MŠ Karviná Prameny
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se