Ekoškola pro místní akční plány rozvoje vzdělávání

EKOŠKOLA JE SKVĚLÝ PARTNER NA DLOUHOU DOBU!

Ekoškola pro místní akční plány rozvoje vzdělávání

Program Ekoškola, MAS i ORP se prolínají ve společných cílech - zlepšovat kvalitu života a životního prostředí nejen ve venkovských oblastech.

Ekoškola je největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života. Funguje již 26 let a v současné době ho realizuje přes 20 milionů studentů a pedagogů z 68 zemí světa. Program pracuje se školami dlouhodobě dle unikátní jednotné metodiky 7 kroků. Ta vede školy k rozvoji konkrétních cílů z doporučených oblastí MAP.

V České republice je v současné době zapojeno 400 mateřských, základních a středních škol a přes 70 000 dětí, studentů, pedagogů a rodičů. O které konkrétní školy se jedná, můžete najít na mapě Ekoškol.

Všechny zapojené školy program realizují pomocí jednotné metodiky 7 kroků. Ta vede školy k rozvoji konkrétních cílů z doporučených oblastí MAP.

Ekoškola u dětí přímo rozvíjí:

 • týmovou spolupráci a samostatnost
 • smysl pro iniciativu a vytrvalost při dosahování cílů
 • analytické a etické zásady a povědomí o jejich silných a slabých stránkách
 • znalosti a přístupy k plánování a řízení projektů, které zahrnují jak postupy, tak i zdroje
 • představivost, strategické myšlení a řešení problémů týkající se životního prostředí včetně kritické a konstruktivní reflexe v rámci vyvíjejících se tvůrčích procesů a inovací
 • schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat s ostatními
 • porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí)
 • schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů
 • odpovědné rozhodování v osobním a následně i profesním životě
 • mezinárodní spolupráci a kompetence pro aktivní používání cizího jazyka

Propojení Ekoškoly s projekty MAP může mít velkou sílu, proto realizátorům MAP nabízíme:

 1. Dlouhodobé partnerství vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání a pomáhající školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.
 2. Podporu v naplňování cílů v oblasti intervencí polytechnického vzdělávání (se zaměřením na přírodovědné a environmentální) a kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě + kompetence pro aktivní používání cizího jazyka a rozvoj sociálních a občanských kompetencí.

Konkrétně:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci systému DVPP a vzdělání žáků (tyto aktivity mohou školy financovat také z prostředků tzv. zjednodušených projektů - šablon)
 • Konzultace a mentoring pro pedagogy
 • Získání online i tištěných odborných a výukových materiálů
 • Podporu školních projektů a akcí pro veřejnost s pozitivním dopadem na ekoprovoz škol i životní prostředí v jejich okolí
 • Zvýšení motivace žáků v přírodovědném a environmentálním vzdělávání
 • Zavedení projektové výuky a projektového přemýšlení žáků v celé škole
 • Zvýšení finančních úspor školám
 • Zlepšení životního prostředí v lokalitě a snížení dopadu škol na klimatický rozvrat
 • Další služby na míru pro mateřské i základní školy vedoucí k rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka

EKOŠKOLA JE SKVĚLÝ PARTNER NA DLOUHOU DOBU!

Realizátoři MAP mohou využít následujících služeb

Základní partnerství

Semináře a workshopy pro školy

Uspořádání semináře v rámci systému DVPP pro pedagogy mateřských, základních a středních škol v oblasti. Semináře vychází z principů konstruktivistické pedagogiky. Použité metody budou vtahovat učitele do průběhu semináře a budou co možná nejvíce přizpůsobené jejich konkrétním potřebám. Účastníci si ze semináře odvezou odborné a výukové materiály, které mohou dále využívat v praxi

Ekoškola v kostce

Pedagogové během semináře pochopí fungování programu Ekoškola a roli žáků v něm, porozumí mezinárodní metodice 7 kroků a naučí se základům projektového vedení dětí včetně stanovení silných a slabých stránek a vytváření plánů činností.

 • Cena za seminář: 8 000,-
 • Maximální počet účastníků 15.

Ekoškola – seminář dobré praxe

Seminář je určen pro učitele a žáky z Ekoškol. Hlavním cílem je, aby účastníci získali nové podněty a inspiraci pro realizaci programu Ekoškola, sdíleli zkušenosti z praxe a navázali kontakty s kolegy z blízkých škol.  Během semináře si děti a učitelé vyzkouší prakticky různé metody a pokusy.

 • Cena za seminář: 10 000,-
 • Maximální počet účastníků 30.

Ekoškola – odborný seminář

Seminář je určen pro pedagogy a provozní zaměstnance škol. Hlavním cílem semináře je vzdělat a seznámit účastníky s konkrétním ekologickým tématem programu Ekoškola s důrazem na praktickou aplikaci ve škole a v komunitě. Během semináře je dán i velký prostor na sdílení zkušeností a praktické ukázky.

Témata Ekoškoly: odpady, voda, biodiverzita, klimatické změny, doprava, energie, jídlo a svět, šetrný spotřebitel, prostředí školy.

 • Cena za seminář: 10 000,-
 • Maximální počet účastníků 25.

Kompletní partnerství

Ekoškola v balíku

Kompletní roční servis pro každé tři zapojené Ekoškoly v oblasti. Tato podpora vede k rozvoji škol, jejich dlouhodobého plánování, zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zvýšení participace dětí na řízení školy a zlepšení životního prostředí ve škole a v jejím okolí.

Kompletní servis znamená:

 • telefonické a online konzultace
 • osobní konzultace a mentoring na školách
 • vzdělávání učitelů, provozních zaměstnanců a dětí prostřednictvím seminářů a workshopů
 • tištěné a online odborné a výukové materiály
 • vedení škol směrem k mezinárodní certifikaci
 • audit škol zaměřený na participaci dětí, rozvoj jejich akčních kompetencí a participaci na řízení školy.
 • Cena za balík: 30 000,-
 • Za každou další školu se poplatek zvyšuje o 10 000,-
Vloženo Od

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se