Ekoškola pro místní akční plány rozvoje vzdělávání

EKOŠKOLA JE SKVĚLÝ PARTNER NA DLOUHOU DOBU!

Ekoškola pro místní akční plány rozvoje vzdělávání

Program Ekoškola, MAS i ORP se prolínají ve společných cílech - zlepšovat kvalitu života a životního prostředí nejen ve venkovských oblastech.

Ekoškola je největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života. Funguje již 26 let a v současné době ho realizuje přes 20 milionů studentů a pedagogů z 68 zemí světa. Program pracuje se školami dlouhodobě dle unikátní jednotné metodiky 7 kroků. Ta vede školy k rozvoji konkrétních cílů z doporučených oblastí MAP.

V České republice je v současné době zapojeno 400 mateřských, základních a středních škol a přes 70 000 dětí, studentů, pedagogů a rodičů. O které konkrétní školy se jedná, můžete najít na mapě Ekoškol.

Všechny zapojené školy program realizují pomocí jednotné metodiky 7 kroků. Ta vede školy k rozvoji konkrétních cílů z doporučených oblastí MAP.

Ekoškola u dětí přímo rozvíjí:

 • týmovou spolupráci a samostatnost
 • smysl pro iniciativu a vytrvalost při dosahování cílů
 • analytické a etické zásady a povědomí o jejich silných a slabých stránkách
 • znalosti a přístupy k plánování a řízení projektů, které zahrnují jak postupy, tak i zdroje
 • představivost, strategické myšlení a řešení problémů týkající se životního prostředí včetně kritické a konstruktivní reflexe v rámci vyvíjejících se tvůrčích procesů a inovací
 • schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat s ostatními
 • porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí)
 • schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů
 • odpovědné rozhodování v osobním a následně i profesním životě
 • mezinárodní spolupráci a kompetence pro aktivní používání cizího jazyka

Propojení Ekoškoly s projekty MAP může mít velkou sílu, proto realizátorům MAP nabízíme:

 1. Dlouhodobé partnerství vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání a pomáhající školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.
 2. Podporu v naplňování cílů v oblasti intervencí polytechnického vzdělávání (se zaměřením na přírodovědné a environmentální) a kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě + kompetence pro aktivní používání cizího jazyka a rozvoj sociálních a občanských kompetencí.

Konkrétně:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci systému DVPP a vzdělání žáků (tyto aktivity mohou školy financovat také z prostředků tzv. zjednodušených projektů - šablon)
 • Konzultace a mentoring pro pedagogy
 • Získání online i tištěných odborných a výukových materiálů
 • Podporu školních projektů a akcí pro veřejnost s pozitivním dopadem na ekoprovoz škol i životní prostředí v jejich okolí
 • Zvýšení motivace žáků v přírodovědném a environmentálním vzdělávání
 • Zavedení projektové výuky a projektového přemýšlení žáků v celé škole
 • Zvýšení finančních úspor školám
 • Zlepšení životního prostředí v lokalitě a snížení dopadu škol na klimatický rozvrat
 • Další služby na míru pro mateřské i základní školy vedoucí k rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka

EKOŠKOLA JE SKVĚLÝ PARTNER NA DLOUHOU DOBU!

Realizátoři MAP mohou využít následujících služeb

Základní partnerství

Semináře a workshopy pro školy

Uspořádání semináře v rámci systému DVPP pro pedagogy mateřských, základních a středních škol v oblasti. Semináře vychází z principů konstruktivistické pedagogiky. Použité metody budou vtahovat učitele do průběhu semináře a budou co možná nejvíce přizpůsobené jejich konkrétním potřebám. Účastníci si ze semináře odvezou odborné a výukové materiály, které mohou dále využívat v praxi

Ekoškola v kostce

Pedagogové během semináře pochopí fungování programu Ekoškola a roli žáků v něm, porozumí mezinárodní metodice 7 kroků a naučí se základům projektového vedení dětí včetně stanovení silných a slabých stránek a vytváření plánů činností.

 • Cena za seminář: 8 000,-
 • Maximální počet účastníků 15.

Ekoškola – seminář dobré praxe

Seminář je určen pro učitele a žáky z Ekoškol. Hlavním cílem je, aby účastníci získali nové podněty a inspiraci pro realizaci programu Ekoškola, sdíleli zkušenosti z praxe a navázali kontakty s kolegy z blízkých škol.  Během semináře si děti a učitelé vyzkouší prakticky různé metody a pokusy.

 • Cena za seminář: 10 000,-
 • Maximální počet účastníků 30.

Ekoškola – odborný seminář

Seminář je určen pro pedagogy a provozní zaměstnance škol. Hlavním cílem semináře je vzdělat a seznámit účastníky s konkrétním ekologickým tématem programu Ekoškola s důrazem na praktickou aplikaci ve škole a v komunitě. Během semináře je dán i velký prostor na sdílení zkušeností a praktické ukázky.

Témata Ekoškoly: odpady, voda, biodiverzita, klimatické změny, doprava, energie, jídlo a svět, šetrný spotřebitel, prostředí školy.

 • Cena za seminář: 10 000,-
 • Maximální počet účastníků 25.

Kompletní partnerství

Ekoškola v balíku

Kompletní roční servis pro každé tři zapojené Ekoškoly v oblasti. Tato podpora vede k rozvoji škol, jejich dlouhodobého plánování, zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zvýšení participace dětí na řízení školy a zlepšení životního prostředí ve škole a v jejím okolí.

Kompletní servis znamená:

 • telefonické a online konzultace
 • osobní konzultace a mentoring na školách
 • vzdělávání učitelů, provozních zaměstnanců a dětí prostřednictvím seminářů a workshopů
 • tištěné a online odborné a výukové materiály
 • vedení škol směrem k mezinárodní certifikaci
 • audit škol zaměřený na participaci dětí, rozvoj jejich akčních kompetencí a participaci na řízení školy.
 • Cena za balík: 30 000,-
 • Za každou další školu se poplatek zvyšuje o 10 000,-
Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!